Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de aangegeven betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

STITCHFORYOU: HDP-Invest NV, gevestigd te Bleregemstraat 3, 1790 Affligem, met BTW-nummer BE 0443 573 476.

Koper: De wederpartij van STITCHFORYOU, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen STITCHFORYOU en de koper.

 

Artikel 2: Algemeen

Alle overeenkomsten en aanvaarde bestellingen van STITCHFORYOU zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen en voor zover deze voorwaarden aan de koper beschikbaar zijn gesteld voor het sluiten van de overeenkomst.

 

De (verkoop)voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door STITCHFORYOU.

 

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van kracht. STITCHFORYOU en de koper zullen dan overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

Offertes van STITCHFORYOU zijn vrijblijvend en geldig voor de aangegeven periode, meestal 30 dagen na opmaak, tenzij anders vermeld.

Uit eerdere offertes kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige opdrachten.

 

STITCHFORYOU is alleen gebonden aan offertes als de aanvaarding ervan binnen dertig dagen schriftelijk door de koper wordt bevestigd.

 

Levertijden zijn indicatief en geven de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding bij overschrijding, tenzij anders overeengekomen.

Prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders schriftelijk vermeld.

 

Elke wijziging van de opdracht door de koper dient schriftelijk te gebeuren en kan leiden tot een nieuwe offerte of prijsopgave, naar eigen inzicht van STITCHFORYOU.

Bestellingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door STITCHFORYOU. Bij annulering door de opdrachtgever is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

STITCHFORYOU zal de overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren en volgens de eisen van goed vakmanschap. Levertijden zijn indicatief, en vertraging geeft geen recht op boetes of ontbinding, tenzij anders overeengekomen.

 

STITCHFORYOU heeft het recht om werkzaamheden door derden te laten verrichten indien nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

 

De koper is verantwoordelijk voor het tijdig en correct verstrekken van alle benodigde gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Vertraging of onjuiste informatie kan leiden tot extra kosten voor de koper.

 

Artikel 5: Levering

Koper dient de goederen binnen tien werkdagen na schriftelijke bevestiging van STITCHFORYOU op te halen.

 

Bij weigering of nalatigheid van de koper met betrekking tot afname of verstrekken van informatie voor levering, kan STITCHFORYOU de goederen voor rekening en risico van de koper opslaan.

 

Deelleveringen zijn toegestaan en kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

 

Artikel 6: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Bij niet-tijdige betaling is de koper van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

 

Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de koper.

 

Betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 7: Monsters en modellen

Indien aan de koper een monster of model is getoond of verstrekt, dient dit uitsluitend ter illustratie en duiding van het product. De geleverde goederen hoeven niet exact overeen te komen met het getoonde monster of model, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Indien de koper gebruikmaakt van door STITCHFORYOU verstrekte pasmaten voor bepaalde artikelen, dient de koper deze binnen veertien dagen na ontvangst in ongewijzigde staat, onbeschadigd en inclusief originele verpakking en labels te retourneren aan STITCHFORYOU. Indien de pasmaten niet tijdig of in beschadigde staat worden geretourneerd, behoudt STITCHFORYOU zich het recht voor de kosten in rekening te brengen en de verstrekte samples te factureren.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van STITCHFORYOU totdat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 9: Garantie

STITCHFORYOU staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen.

 

Garantie geldt niet indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd of indien er sprake is van opzet of onoordeelkundig gebruik van de koper.

 

Indien de te leveren goederen niet voldoen aan deze garantie, dient de koper binnen een termijn van 3 dagen STITCHFORYOU hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De koper dient alle goederen onmiddellijk na ophaling te controleren op mogelijke fouten, gebreken of afwijkingen van de overeenkomst. Eventuele zichtbare gebreken, tekorten of afwijkingen dienen binnen drie werkdagen na ophaling schriftelijk aan STITCHFORYOU te worden gemeld.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van STITCHFORYOU is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, of indien de verzekering niet tot uitkering overgaat, tot maximaal het factuurbedrag.

 

STITCHFORYOU is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 11: Overmacht

In geval van overmacht heeft STITCHFORYOU het recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst.

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en controle van STITCHFORYOU die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

 

Artikel 12: Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen STITCHFORYOU en de koper is het Belgisch recht van toepassing.

 

Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar STITCHFORYOU is gevestigd.

 

Artikel 13: Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen STITCHFORYOU en de koper.

 

Artikel 14: Eigendomsrechten en aansprakelijkheid voor aangeleverde bestanden

Alle door STITCHFORYOU vervaardigde of verstrekte bestanden, waaronder maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, logo's en andere grafische elementen, blijven eigendom van STITCHFORYOU, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

De koper verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de door STITCHFORYOU verstrekte bestanden voor de uitvoering van de overeenkomst.

STITCHFORYOU is niet verantwoordelijk voor de eigendomsrechten en licenties met betrekking tot de door de koper aangeleverde bestanden, inclusief maar niet beperkt tot logo's, afbeeldingen en andere materialen. De koper is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen, licenties en rechten voor het gebruik van dergelijke bestanden.

 

Artikel 15: Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 05/03/2024 en vervangen alle voorgaande versies.

 

Incl. BTW, exclusief verzendkosten